tisdag 13 mars 2018

Parkeringstillstånd Mon

P-tillstånden som gäller på parkeringsplatsen Mon kommer att säljas på expeditionen 
fredagen 30 mars (långfredagen) mellan kl 10-12 och 
lördagen 31 mars(påskafton) mellan kl 10-12.
Skulle det vara så att någon inte har möjlighet att köpa då kan man mot 
förskottsbetalning beställa ett kort för senare hämtning. Parkeringstillstånden  kostar 600 kr
Beställningen gör hos ordförande på tel 0706-103110

lördag 3 mars 2018

protokoll årsmötet 26 februari 2018

Årsmötesprotokoll Delsjökolonien 26/2 2018

§1 Marie Anneling hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Hon informerar lite om årets parkeringskort på Mon – de har i år höjts till 600 kr för säsongen. Föreningen har inte kunnat påverka detta beslut. Korten säljs också bara fram till 1 april, man kommer att kunna köpa dem under påskhelgen på kolonien.

§2 Parentation hålls för de under året bortgångna kolonisterna Hans Eriksson och Marita Andersson.

§3 Röstlängd fastställs: 73 stugor är representerade: 64 närvarande + 9 fullmakter. Dagordningen fastställs med tillägget: under §22 övriga ärenden får vi ett litet omnämnande av vad som förevarit under året i FGK.

§4 Mötet fastställer att kallelse skett i behörig ordning.

§5 Mötet väljer Claes Anneling till att leda förhandlingarna.

§6 Ulf Bornstein väljs som protokollförare

§7 och 8 Magnus Andersson och Ingrid Palmgren väljs som justerare och tillika rösträknare

§9 Styrelsens förvaltningsberättelse: gick igenom rubrik för rubrik. Några korrigeringar: sid 4: föreningens 90:e verksamhetsår. Sid 7: Det har inte varit några utbildningar under verksamhetsåret.
Göran Sandberg sköter genomgången av räkenskaperna och svarar på frågor.
Mötet godkänner förvaltningsberättelsen

§10 Marie Olson läser upp årets revisionsberättelse.

§11 Mötet beslutar att fastställa 2017 års balansräkningen och resultaträkning.

§12 Mötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

§13 Mötet beslutar att det under verksamhetsåret uppkomna underskott på -46644 kr, i enlighet med styrelsens förslag, balanseras i ny räkning.

§14 Motion 1: Om avgift vid utebliven arbetsplikt pga sjukdom: mötet beslutar enligt styrelsens yttrande: att avslå motionen

Motion 2: Om anläggande av en blomsteräng. Mötet beslutar enligt styrelsens yttrande: att godkänna förslaget. Personer som är intresserade av att delta i detta projekt ombeds ta kontakt med Barbro Strömqvist, stuga 92.

Styrelsens förslag 1: Om höjning av föreningsavgiften (den del av årsavgiften som går till föreningen) med 1000 kr till 3500 kr. Den delen har varit i stort sett oförändrad sedan 12 år tillbaka.
Mötet beslutar att godkänna förslaget.

Styrelsens förslag 2: Om slopande av tvättstugeavgiften. Mötet avslår förslaget.

§15 Våra ordningsföreskrifter: inga förändringar

§16 Om ersättningar: mötet beslutar enligt styrelsens förslag: oförändrade arvoden för 2018. Ersättningen till hela styrelsen utgår med 1 prisbasbelopp.

§17 Mötet beslutar att fastställa styrelsens förslag till: årsavgifter:
Arrende+föreningsavgift:          10000 kr
Parkering inom området:            600 kr
Tvättstuga:                                  200 kr

Betalas senast 30:e april 2018 till BG 5799-9963

Mötet beslutar att fastställa styrelsens förslag vad gäller årets prioriterade underhållsarbeten enligt 5-årsplan. Även styrelsens förslag till budget fastställs efter några korrigeringar: Arbetsplikt: 10000 kr och Parkeringsavgift 12000 kr. Även intäkter för tvättavgifter tillkommer: 12000 kr.
Under denna punkten redovisar också Jessica Aitman lite om arbetet med att få till stånd en ny lekplats. Ambitionen är att ha en ny lekplats till sommaren. Idéerna om att anlita en entreprenadfirma är skrinlagda, då det visade sig bli väldigt dyrt. 2 anbud med liknande kostnad har tagits in. Vi kommer nu istället att behöva göra en hel del arbete själva – det behövs folk som gräver, snickrar och gjuter bl.a. Har man sådana färdigheter och dessutom vilja att delta i detta arbete, så anmäler man sitt intresse till Jessica.
I budgeten är en ytterligare kostnad för lekplatsen på 50 000 kr ”inbakad”. Mötet röstar om detta tillägg till lekplatsprojektet – mötet röstar nej till en sådan utökning – votering är begärd och utfaller: 33 ja och 35 nej.

§18 Val av styrelse:

a: Kassör för 2 år,
Marie Ekberg omval

b: 3 styrelseledamöter
Jessca Aitman  2år                  omval
Ulf Bornstein  2 år                 omval
Göran Sandberg 1år                 onval

§19 Val av revisorer:

Revisor, 2 år
Björn Vinberg 2 år nyval
Revisor-ersättare, 1 år
Kerstin Ax omval 1år omval

§20 Övriga Val:
a och b: FGK-represententer :
 Mötet beslutade att styrelsen utser representanter

c: Val av 1 studieombud 1 år
 Mikael Hastelius                                         nyval

d: Val av 3 st områdesansvariga, 1 år
Göran Huseby,                       övre, omval,
Franjo Haluzan,                     mellan, omval,
Louise Alfredsson,                 nedre, nyval

e: festkommitté:  mötet valde:
 Leif Gustavsson,                  omval sammankallande, 
Yvonne Lee Maire Berrum,   nyval 
Per Hörberg,                           nyval
Linn Allwood                         nyval,
Line Södergren,                      omval 
Patrik Norberg                        omval
Mats Bent                               omval

f: Husvärd 1 år
Berit Ohlsson omval

§21: Val av valberedning:
Björn Tenghag, sammankallande,
Eva Falk,
Annis Duran
Magnus Andersson  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
§22 Övriga ärenden: Arbetet med högspänningsledningen över kolonien kommer förmodligen att starta upp i år. Stolparna kommer förmodligen inte att flyttas nån längre bit, men det kommer att bli nya stolpar och de kommer att vara högre. Lite kort information om FGK, bl.a. att vi har en ny ordförande, kassör och sekreterare där sen förra årsmötet. Marie uppmanar alla som kan att gå på årsmötet den 20:e mars i Dahlheimers hus.

§23 Avslutning. Marie Anneling förklarar mötet avslutat och avgående revisor, Marie Olson och mötesordföranden Claes Anneling avtackades med blomstercheck.


Vid protokollet: Ulf Bornstein 

Mötesordförande Claes Anneling

Justerare  Ingrid Palmgren  
    
Justerade Magnus Andersson                                                    
onsdag 21 februari 2018

P tillstånd Mon 2018

Det kommer att vara nya rutiner på försäljningen av p-tillstånden.
Försäljningsdagarna kommer att vara på årsmötet samt under påskhelgen.
(sista försäljningen är påskhelgen).
Detta beror på parkeringsbolagets nya rutiner.
Nytt pris är som tidigare meddelats 600 kr/tillstånd.
Vid ev frågor  kontakta ordförande 0706103110

måndag 19 februari 2018

P- tillstånd på Mon

Inför säsongen kommer det att bli en höjning av priset på p-tillstånden som föreningen har haft på Mon. Det kommer att kosta 600 kr/säsong. Det är samma pris som alla ideella föreningar betalar i kommunen

måndag 5 februari 2018

M E D L E M M A R
i Delsjöns koloniförening
kallas härmed till


ÅRSMÖTE
Måndag den 26 februari 2018 kl. 19.00
F U B Lokal              
Lillatorpsgatan 10

Hållplats - Töpelsgatan
Spårvagn 5

Vid årsmötet må andra ärenden inte föredragas till avgörande än de som angivits i kallelsen.

Avprickning i röstlängd kommer att ske vid entrén till möteslokalen, där också röstkort utdelas till föreningens medlemmar.

Om du inte kan gå själv, kan du lämna en fullmakt.

(Du kan bara ta emot EN fullmakt)

måndag 4 december 2017

Inför årsmötet

Ni glömmer väl inte att 31 december är                                                sista dagen för inlämning av motioner till årsmötet

måndag 30 oktober 2017

Frostskydd

Tänk på att använda miljövänliga produkter när ni frostskyddar.
Spolarvätska eller T-röd är bättre för miljön än glykol som är giftig

torsdag 26 oktober 2017

Lite av varje!

Som ni märkt har den yttre komposten stängts för vintern.
Den öppnas åter igen 1 april.

Det kommer att sättas upp vinterlås på våra stora grindar from 1 november
Detta för att  försöka att undvika skador på vara gångar.

Rishögen inom området är till för grövre grenar dock inte stora stockar

Inför Årsmöte


Motionera!


Nu är det snart dags att lämna in motioner till årsmötet. 

Senast den 31 december skall motionerna vara inne.

Nedan är information som behöver vara med för att styrelsen skall kunna ta ställning och svara:
  • Rubrik
  • Bakgrund
  • Syfte 
  • Uppskattad kostnad
  • Yrkande / Förslag till beslut
  • Namn på motionär och stugnummer

onsdag 25 oktober 2017

Gräsklippare

Inför nästa säsong 2018
Föreningen behöver en/eller två nya personer som gräs- och häckklippare på våra allmänna ytor. Personen ska helst vara en smula maskin-kunnig. 
Uppdraget arvoderas. 
Vid intresse.
Kontakta ordförande 0706 103110